Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
Mariska met drone

Woning verkopen

Bij het verkopen van een woning is het goed om met eenaantal zaken rekening te houden. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies.

Woning verkopen

Als verkoper heb je een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om de koper op de hoogte te brengen van alles dat invloed kan hebben op de waarde van het huis, of een verkoop in de toekomst in de weg kan staan. Je moet de koper dus vertellen welke gebreken de woning heeft. Wanneer je dat niet doet, en de koper ontdekt deze na de overdracht, kan hij de schade op jou verhalen. De koper heeft hierin ook een rol: hij moet onderzoeken in welke staat het huis verkeert.

Wanneer je een woning met erfpacht verkoopt, moet je de koper ook op de hoogte brengen van de erfpachtvoorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel de jaarlijkse canon is en tot wanneer de erfpacht loopt. Verkoop je een woning met een huisvestingsvergunning? Dan is een toestemming van de gemeente nodig om in de betreffende gemeente te mogen wonen. Als verkoper ben je verplicht de koper hierop te wijzen.

Royementsakte via de notaris

Bij het verkopen van een woning hoort ook het aflossen van de hypothecaire geldlening. Ook moet de verbonden hypotheek bij het Kadaster worden verwijderd, dat wordt ‘doorhalen’ genoemd. Het doorhalen van de hypotheek gebeurt bij de notaris via een royementsakte. Levert de verkoop van de woning te weinig op om de hypotheek af te lossen en kan je zelf niet bijbetalen, dan moet er naar een oplossing worden gezocht. Als er een schuld blijft bestaan, ook wel ‘restschuld’ genoemd, kan de hypotheek namelijk niet worden doorgehaald. De Rivieren Notarissen voorziet je hierbij graag van advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Woning verkopen

Stephan en Ruud in nieuwbouwwoning

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een energielabel voor mijn bedrijfsobject nodig?

Als u een bedrijfspand verkoopt, kan het zijn dat u aan de koper een energielabel dient te overhandigen. Dit is afhankelijk van de gebruiksoppervlakte van het bedrijfsobject. Heeft het een minimale gebruiksoppervlakte van 50 m2 dan is een energielabel noodzakelijk voor zogenaamde utiliteitsgebouwen. Een utiliteitsgebouw is een gebouw zonder woonbestemming, zoals winkels, scholen, ziekenhuizen en kantoren. Is er sprake van een pand dat groter is dan 100 m2 en wordt minimaal 50% daarvan als kantoor gebruikt. Dan is minimaal energielabel C benodigd. Een energielabel is niet verplicht voor o.a. beschermde monumenten, panden voor religieuze activiteiten en bedrijfspanden voor opslag of bewerking.

Energielabel woningen

Als u uw huis verkoopt dient u, indien dit nog niet is gebeurd, een voorlopig energielabel om te zetten in een definitief label. U dient dit definitief energielabel namelijk aan de koper te overhandigen. Doet u dit niet dan bestaat de kans dat u een boete moet betalen van € 450,--(bedrag per november 2023). Op het moment dat het definitief energielabel is afgegeven dan is deze gedurende een termijn van 10 jaar geldig.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

De particuliere koper van een woning heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een exemplaar krijgt van de getekende koopovereenkomst.. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt de koper het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u de koopovereenkomst opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop. Dat mag zonder reden en heeft voor de verkoper en de koper verder geen gevolgen.. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in de koopovereenkomst zetten.

Waarom is de koopovereenkomst zo belangrijk?

Natuurlijk is alles in het verkoopproces van belang. Maar de koopovereenkomst is misschien wel het belangrijkste. In de koopovereenkomst staan namelijk de afspraken die u maakt met de koper. De mondelinge overeenstemming omtrent de verkoop van uw woning wordt verder uitgewerkt in de verplichte schriftelijke koopovereenkomst De basis dus voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Laat u hier vooraf goed over informeren.

Met welke kosten moet u als verkoper rekening houden?

Wanneer sprake is van 'kosten koper' is, zijn er toch bepaalde kosten die bij de verkoper in rekening worden gebracht, onder andere:

- het cliëntenonderzoek voor de verkoper

- werkzaamheden ivm betalingsverkeer voor de verkoper

Wat zijn de ‘Kadastrale kosten aflossing en doorhaling’?

Dit zijn de notariskosten die ons kantoor rekent voor het uitschrijven van uw hypotheek alsmede de kosten welke aan het Kadaster verschuldigd zijn voor deze uitschrijving. Uw hypotheek dient namelijk in een aparte akte door de notaris doorgehaald (geroyeerd) te worden. Inbegrepen in de totale kosten is het contact met de bank voor het verkrijgen van de aflosnota en royementsvolmacht, het opstellen van de royementsakte en het passeren en inschrijven van de royementsakte.

Wat betaal ik bij de ‘Verrekening zakelijke lasten’?

Verrekening zakelijke lasten heeft te maken met de belastingen die u moet betalen voor bijvoorbeeld onderhoud van riolering en dijken. Dit kopje op de nota bevat alle gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten. Echter wordt hier uitsluitend door ons het eigenarengedeelte verrekend. Gebruikerslasten worden derhalve niet verrekend bij de notaris.

Bij gemeentelijke belastingen wordt de onroerende zaakbelasting bedoeld. In sommige gemeentes valt ook de rioolheffing onder dit kopje. Let wel: als uw gemeente de rioolheffing bij de gebruiker heft, kunnen we deze niet verrekenen op deze nota. Ook van de waterschapslasten is slechts een deel voor de eigenaar.

Wat betekenen de bedragen onder ‘Aflossing geldlening’?

Onder dit kopje vindt u de aflossing van uw hypothecaire geldleningen die nog moeten worden voldaan. Deze moet bij de verkoop van uw woning worden afgelost. Wij hebben een aflosnota opgevraagd per de datum van overdracht. Op deze dag kunnen wij het geld echter nog niet overmaken. Na het passeren van de akte, wordt deze aangeboden bij het Kadaster. Nadat de akte volledig is verwerkt bij het Kadaster en de eigendom goed is overgeschreven, kunnen wij de gelden overmaken. Dit is twee werkdagen na het passeren van de akte. Voor deze extra dagen wil de bank rente ontvangen. Vandaar dat onder het bedrag van de aflossing nog een aantal dagen 'dagrente' staat. De dagrente is geen boete, maar de normale maandelijkse rente, opgeknipt in dagen.

Wat wordt bedoeld met ‘Kosten Vereniging van Eigenaren (VVE)’?

Op de nota van afrekening van de notaris die u krijgt bij de verkoop van uw appartement staat dat de kosten van de Vereniging van Eigenaars verrekend worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutatiekosten, dit zijn de kosten voor de administrateur om de gegevens van de verkopers te wijzigen in de gegevens van de kopers. Eventuele betaalachterstanden van stook- en servicekosten door verkopers worden door de administrateur aan de notaris opgegeven om te innen, zodat de nieuwe kopers niet met betaalachterstanden van verkopers te maken krijgen. Als blijkt dat u niet bij hoeft te betalen, of dat u een lager bedrag bij moet betalen, ontvangt u het restant terug van de VVE zelf.

Verrekening van de kosten van VVE vindt plaats bij de notaris, zodat de koper niet aansprakelijk is van de achterstanden die de verkoper heeft bij de VVE.

Wat zijn de ‘Kadastrale kosten aflossing en doorhaling’?

Dit zijn de kosten die ons kantoor rekent voor het uitschrijven van uw hypotheek uit het Kadaster en de kadasterkosten. Uw hypotheek dient namelijk in een aparte akte doorgehaald (geroyeerd) te worden. Inbegrepen in dit tarief is het contact met de bank voor het verkrijgen van de aflosnota en royementsvolmacht, het opstellen van de royementsakte en het passeren en inschrijven van de royementsakte.

Met welke kosten moet u verder rekening houden?

Ook wanneer er over de levering is afgesproken dat deze 'kosten koper' is, dienen enkele kosten bij u als verkoper in rekening gebracht te worden, zoals:

  • het cliëntenonderzoek
  • het betalingsverkeer

Waarom is de koopovereenkomst zo belangrijk?

Natuurlijk is alles in het verkoopproces van belang. Maar de koopovereenkomst is misschien wel het belangrijkste. In de koopovereenkomst staan namelijk de afspraken die u maakt met de koper. De basis dus voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Laat u hierover vooraf goed informeren.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

De particuliere koper van een woning heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een exemplaar krijgt van de getekende koopovereenkomst.. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt de koper het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u de koopovereenkomst opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop. Dat mag zonder reden en heeft voor de verkoper en de koper verder geen gevolgen.. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in de koopovereenkomst zetten.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: