Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
_60A0401

Veelgestelde vragen

Woning kopen

Wat betekent "Kosten Koper"?

De kosten koper bestaan in het kort uit de kosten voor de makelaar, de kosten voor het Kadaster, de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris.

Kosten Kadaster

Het Kadaster berekent u kosten voor het inschrijven van de leveringsakte en de hypotheekakte en de onderzoeken van de notaris. De betaling gaat via de notaris, omdat hij de inschrijving regelt.

Overdrachtsbelasting

Als u een bestaande woning koopt, moet u overdrachtsbelasting betalen. De notaris regelt de aangifte en maakt het bedrag over naar de Belastingdienst. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan betaalt u in beginsel geen overdrachtsbelasting. In plaats daarvan betaalt u btw. Ook de btw wordt door de notaris overgemaakt naar de verkoper.

Notariskosten

Daarnaast betaalt u de notaris voor zijn werkzaamheden. Sommige werkzaamheden zijn standaard, andere niet. Er zijn geen vaste tarieven. Moet de notaris veel problemen oplossen, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan wanneer alles vanaf het begin duidelijk is.

Wie de kosten voor de notaris betaalt, spreekt u af in het koopcontract. Meestal moet u als koper alle notariskosten betalen die horen bij de overdracht van de woning.

Wat betekent "Kosten Verkoper"?

De koper betaalt alleen de kosten die hij maakt voor de aankoop van uw woning. Zijn er kosten voor de verkoop van uw woning, dan moet u die natuurlijk zelf betalen. Denk aan de kosten voor het beëindigen van uw hypotheek of het aflossen van een krediet.

Royement

De verkoper betaalt de notaris voor de kosten van het beëindigen van de hypotheek op de woning. De kosten voor dit ‘royement’ zijn voor de verkoper.

Wat betekent "Vrij op naam"?

Een overdracht kan daarnaast 'vrij op naam' (v.o.n.) gebeuren. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting, de kosten voor de leveringsakte en Kadasterkosten voor rekening komen van de verkoper i.p.v. de koper.

Wat wordt bedoeld met ‘Kosten Vereniging van Eigenaren (VVE)’?

Op de nota van afrekening van de notaris die u krijgt bij de aankoop van uw appartement staat dat de kosten van de Vereniging van Eigenaars verrekend worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutatiekosten, dit zijn de kosten voor de administrateur om de gegevens van de verkopers te wijzigen in de gegevens van de kopers. Eventuele betaalachterstanden van stook- en servicekosten door verkopers worden door de administrateur aan de notaris opgegeven om te innen, zodat de nieuwe kopers niet met betaalachterstanden van verkopers te maken krijgen. Als blijkt dat u niet bij hoeft te betalen, of dat u een lager bedrag bij moet betalen, ontvangt u het restant terug van de VVE zelf.

Verrekening van de kosten van VVE vindt plaats bij de notaris, zodat de koper niet aansprakelijk is van de achterstanden die de verkoper heeft bij de VVE.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

De particuliere koper van een woning heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een exemplaar krijgt van de getekende koopovereenkomst.. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt de koper het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u de koopovereenkomst opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop. Dat mag zonder reden en heeft voor de verkoper en de koper verder geen gevolgen.. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in de koopovereenkomst zetten.

Wat is een appartementsrecht en waarvoor dient een splitsingsakte?

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw of perceel grond onder te verdelen in kleinere gebruiksruimten. Juridisch heet dat: splitsing in appartementsrechten. De notaris maakt een zogenoemde splitsingsakte op, waarbij een tekening hoort. Op die tekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven. Alle appartementseigenaren zijn dus samen ook eigenaar van het hele gebouw. Een bewoner mag als mede-eigenaar dan ook van alle gezamenlijke ruimten gebruik maken. Meestal zijn dit bijvoorbeeld een binnentuin, dakterras, trappenhuis, lift of hal. Appartementsrechten kunnen verschillen in grootte en vorm. Zo kan het ook gaan om een park met vakantiewoningen , een groot complex met winkels en woningen of een bedrijfsverzamelgebouw.

De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers bij het Kadaster ingeschreven. Ze zijn voor iedereen op te vragen en in te zien. Deze documenten kunnen bijvoorbeeld bij misverstanden duidelijkheid verschaffen over wie de eigenaar is en/of aan wie bepaalde rechten toekomen.

Wat als ik de afspraken niet nakom?

Natuurlijk kunt u besluiten de koopsom niet over te maken. Of u komt gewoon niet opdagen op de datum dat de woning wordt overgedragen. Maar dan bent u er echt nog niet vanaf. U bent namelijk wel verplicht de afspraken in het koopovereenkomst na te komen. Daarom staat meestal in het koopovereenkomst dat u de verkoper een boete moet betalen als u de afspraken niet nakomt. Die boete is bijna altijd 10 procent van de koopsom. Als koper moet u daarom meestal een waarborgsom betalen of een bankgarantie afgeven. Ook die is bijna altijd 10 procent van de koopsom. Komt u uw afspraken niet na, dan wordt de boete vaak verrekend met uw waarborgsom. U raakt uw geld dus kwijt. Als u geen waarborgsom heeft betaald of een bankgarantie heeft afgegeven, kunt u gedwongen worden alsnog te betalen. Daarnaast blijft de koop geldig. Dus zelfs als u de boete heeft betaald, bent u er nog niet vanaf.

Moet ik nog wat regelen als ik een huis met mijn partner koop?

Bij einde relatie

Als u een huis koopt met uw partner, is het verstandig om daarover afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over hoe de inboedel wordt verdeeld als u uit elkaar gaat, wie welk deel van de hypotheek betaalt of hoeveel vermogen u zelf had ingelegd toen u samen de woning kocht.

Bij overlijden

Volgens de wet gaat de woning bij overlijden automatisch naar de (langstlevende) partner, maar dit automatisme geldt alleen voor gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap. Gaat u ‘gewoon’ samenwonen, dan moet u daarom in een samenlevingscontract of testament laten opnemen dat de woning naar de overblijvende partner gaat. Bent u alleenstaand, dan gaat de woning naar uw wettelijke erfgenamen. Wilt u zelf bepalen wie uw woning erft, dan kunt u beter een testament laten opmaken. Vaak kunt u het samenlevingscontract, de partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden of een testament op dezelfde dag met de overdracht regelen.

Daarnaast kan het verstandig zijn om een levensverzekering met overlijdensuitkering af te sluiten. Als u een hypotheeklening afsluit, is zo’n verzekering vaak zelfs verplicht. Heel belangrijk daarbij is wie de uitkering krijgt als u (of uw partner) overlijdt en of er erfbelasting over de uitkering moet worden betaald. Vraag uw notaris hierover om advies. Op basis van uw persoonlijke situatie kan hij u vertellen wat er precies op uw polis moet staan. Heeft u de verzekering al afgesloten? Het is bijna altijd mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen, al moet dat soms in overleg met de verzekeraar en/of hypotheekbank.

Onderneming starten

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Stichting en vereniging

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’. Een ANBI heeft belastingvoordelen. Zo betaalt een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting. Voor de persoon die de schenking doet, kunnen er belastingvoordelen zijn als de ontvanger een ANBI is.

Aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen, staat op de website van de Belastingdienst

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Testament

Wat is het CTR?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. De inhoud van het testament is niet bekend bij het CTR.

Kan ik mijn kind onterven?

U kunt er voor kiezen om één of meerdere kinderen uit te sluiten als erfgenaam in uw nalatenschap. Echter, kinderen kunnen dan alsnog een beroep doen op hun legitieme.

De legitieme portie is een bij de wet bepaald minimum deel waarop een kind altijd aanspraak kan maken.

Wat is een codicil?

Een codicil is een door uzelf geschreven stuk waarin u bepaalde regelingen treft voor uw overlijden. In de wet is een beperkt aantal regelingen opgenomen die u door middel van een codicil kunt vastleggen. Voor alle andere regelingen is door de wet een testament bij de notaris voorgeschreven.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament

Een levenstestament bevat bepalingen die enkel gelden tijdens leven. Een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden.

De notaris

Wat is een kandidaat notaris?

Een afgestudeerde academisch notariële jurist. Deze jurist is wettelijk bevoegd om de notaris waar te nemen wanneer hij/zij na de academische opleiding een daarop volgende driejarige beroepsopleiding heeft afgerond.

Wat is een toegevoegd notaris?

Een toegevoegd notaris is een notaris in loondienst; hij/zij heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de 'gewone' notaris.

Levenstestament en volmacht

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een volmacht waarin u iemand aanwijst die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Deze persoon kan dan voor u optreden in het geval dat u dit zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of door een ongeluk. De persoon die u heeft benoemt mag dan namens u handelen op financieel gebied. Wanneer u dit wenst kan die persoon ook medische beslissingen nemen.

Wie benoem je in een levenstestament?

In een levenstestament kun je één persoon benoemen tot gevolmachtigde, bijvoorbeeld je partner. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere personen te benoemen, bijvoorbeeld je partner en je kinderen. Het is natuurlijk ook mogelijkheid om een goede bekende te benoemen tot gevolmachtigde.

Het is belangrijk dat u de persoon die u tot gevolmachtigde wenst te benoemen volledig vertrouwt.

Hoe treedt een levenstestament in werking

Een levenstestament kan direct in werking treden. Dit betekent dat de gevolmachtigde een afschrift of uittreksel van het levenstestament door de volmachtgever of door zijn notaris ter hand wordt gesteld. Met deze volmacht kan de gevolmachtigde de volmachtgever vertegenwoordigen voor alle in het levenstestament (levensvolmacht) beschreven handelingen.

Een levenstestament kan ook directe werking krijgen en feitelijk klaar liggen om gebruikt te gaan worden. Het levenstestament ligt, zolang deze niet wordt gebruikt, in de kluis van de notaris waar dit testament is opgesteld en is, zo als dit wordt genoemd, "onder berusting van de notaris". Wanneer de gevolmachtigde naar zijn/haar oordeel van mening is dat de volmachtgever niet meer zelfstandig zijn/haar zaken kan regelen, dan kan de gevolmachtigde de notaris verzoeken om de volmacht af te geven. Zij vragen dan om een afschrift of uittreksel van de opgestelde akte. Met dit afschrift of uittreksel kan de gevolmachtigde rechtshandelingen uit naam van de volmachtgever gaan verrichten. De notaris zal na dat dit verzoek is gedaan de volmachtgever voor zoveel als mogelijk binnen een week in kennis stellen van de voorgenomen afgifte (kennisgeving doen) dan wel zo spoedig mogelijk als de afgifte geen uitstel mag hebben. De volmachtgever krijgt op deze manier de gelegenheid om te reageren. Indien de volmachtgever het niet eens mocht zijn met de afgifte door de notaris dan heeft hij de gelegenheid om indien hij dit wenst de volmacht in te trekken. Belangrijk bij de keuze voor onder berusting is dat de volmacht als hoofdregel dus wordt afgegeven maar dat indien de volmachtgever dit niet wil hij de volmacht alsnog kan intrekken. Doet de volmachtgever dus niets doet kan hij door fysieke of psychische omstandigheden niets meer doen, dan wordt de volmacht gewoon afgegeven.

Het levenstestament kan ook in werking treden nadat een arts heeft vastgesteld dat de volmachtgever zelf niet meer in staat is om zijn/haar zaken van welke aard dan ook te regelen. Artsen zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van dit soort verklaringen. Dit kan soms praktische problemen opleveren als de artsenverklaring niet of slechts na lange tijd wordt verkregen.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een levenstestament bevat bepalingen die enkel gelden tijdens leven. Een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden.

Woning verkopen

Wat betaal ik bij de ‘Verrekening zakelijke lasten’?

Verrekening zakelijke lasten heeft te maken met de belastingen die u moet betalen voor bijvoorbeeld onderhoud van riolering en dijken. Dit kopje op de nota bevat alle gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten. Echter wordt hier uitsluitend door ons het eigenarengedeelte verrekend. Gebruikerslasten worden derhalve niet verrekend bij de notaris.

Bij gemeentelijke belastingen wordt de onroerende zaakbelasting bedoeld. In sommige gemeentes valt ook de rioolheffing onder dit kopje. Let wel: als uw gemeente de rioolheffing bij de gebruiker heft, kunnen we deze niet verrekenen op deze nota. Ook van de waterschapslasten is slechts een deel voor de eigenaar.

Wat betekenen de bedragen onder ‘Aflossing geldlening’?

Onder dit kopje vindt u de aflossing van uw hypothecaire geldleningen die nog moeten worden voldaan. Deze moet bij de verkoop van uw woning worden afgelost. Wij hebben een aflosnota opgevraagd per de datum van overdracht. Op deze dag kunnen wij het geld echter nog niet overmaken. Na het passeren van de akte, wordt deze aangeboden bij het Kadaster. Nadat de akte volledig is verwerkt bij het Kadaster en de eigendom goed is overgeschreven, kunnen wij de gelden overmaken. Dit is twee werkdagen na het passeren van de akte. Voor deze extra dagen wil de bank rente ontvangen. Vandaar dat onder het bedrag van de aflossing nog een aantal dagen 'dagrente' staat. De dagrente is geen boete, maar de normale maandelijkse rente, opgeknipt in dagen.

Wat wordt bedoeld met ‘Kosten Vereniging van Eigenaren (VVE)’?

Op de nota van afrekening van de notaris die u krijgt bij de verkoop van uw appartement staat dat de kosten van de Vereniging van Eigenaars verrekend worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutatiekosten, dit zijn de kosten voor de administrateur om de gegevens van de verkopers te wijzigen in de gegevens van de kopers. Eventuele betaalachterstanden van stook- en servicekosten door verkopers worden door de administrateur aan de notaris opgegeven om te innen, zodat de nieuwe kopers niet met betaalachterstanden van verkopers te maken krijgen. Als blijkt dat u niet bij hoeft te betalen, of dat u een lager bedrag bij moet betalen, ontvangt u het restant terug van de VVE zelf.

Verrekening van de kosten van VVE vindt plaats bij de notaris, zodat de koper niet aansprakelijk is van de achterstanden die de verkoper heeft bij de VVE.

Wat zijn de ‘Kadastrale kosten aflossing en doorhaling’?

Dit zijn de kosten die ons kantoor rekent voor het uitschrijven van uw hypotheek uit het Kadaster en de kadasterkosten. Uw hypotheek dient namelijk in een aparte akte doorgehaald (geroyeerd) te worden. Inbegrepen in dit tarief is het contact met de bank voor het verkrijgen van de aflosnota en royementsvolmacht, het opstellen van de royementsakte en het passeren en inschrijven van de royementsakte.

Met welke kosten moet u verder rekening houden?

Ook wanneer er over de levering is afgesproken dat deze 'kosten koper' is, dienen enkele kosten bij u als verkoper in rekening gebracht te worden, zoals:

  • het cliëntenonderzoek
  • het betalingsverkeer

Waarom is de koopovereenkomst zo belangrijk?

Natuurlijk is alles in het verkoopproces van belang. Maar de koopovereenkomst is misschien wel het belangrijkste. In de koopovereenkomst staan namelijk de afspraken die u maakt met de koper. De basis dus voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Laat u hierover vooraf goed informeren.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

De particuliere koper van een woning heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een exemplaar krijgt van de getekende koopovereenkomst.. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt de koper het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u de koopovereenkomst opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop. Dat mag zonder reden en heeft voor de verkoper en de koper verder geen gevolgen.. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in de koopovereenkomst zetten.

Wat zijn de ‘Kadastrale kosten aflossing en doorhaling’?

Dit zijn de notariskosten die ons kantoor rekent voor het uitschrijven van uw hypotheek alsmede de kosten welke aan het Kadaster verschuldigd zijn voor deze uitschrijving. Uw hypotheek dient namelijk in een aparte akte door de notaris doorgehaald (geroyeerd) te worden. Inbegrepen in de totale kosten is het contact met de bank voor het verkrijgen van de aflosnota en royementsvolmacht, het opstellen van de royementsakte en het passeren en inschrijven van de royementsakte.

Met welke kosten moet u als verkoper rekening houden?

Wanneer sprake is van 'kosten koper' is, zijn er toch bepaalde kosten die bij de verkoper in rekening worden gebracht, onder andere:

- het cliëntenonderzoek voor de verkoper

- werkzaamheden ivm betalingsverkeer voor de verkoper

Waarom is de koopovereenkomst zo belangrijk?

Natuurlijk is alles in het verkoopproces van belang. Maar de koopovereenkomst is misschien wel het belangrijkste. In de koopovereenkomst staan namelijk de afspraken die u maakt met de koper. De mondelinge overeenstemming omtrent de verkoop van uw woning wordt verder uitgewerkt in de verplichte schriftelijke koopovereenkomst De basis dus voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Laat u hier vooraf goed over informeren.

Besloten vennootschap (BV) en Naamloze vennootschap (NV)

Wat is een aanmerkelijk belang?

Het percentage aandelen dat je hebt, maakt uit voor de belastingen die je moet betalen. Heb je als privépersoon 5% of meer van de aandelen dan heet dat een ‘aanmerkelijk belang’. Je betaalt dan inkomstenbelasting over de opbrengst van die aandelen. Heb je minder dan 5% van de aandelen, dan is het mogelijk dat je belasting moet betalen over de waarde van de aandelen in plaats van over de opbrengst van de aandelen.

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Kan ik de naam van mijn bv wijzigen?

U kunt de statutaire naam van uw bv wijzigen. Omdat de statutaire naam van een bv in de statuten van de bv is opgenomen, dient echter wel een aanpassing van de statuten plaats te vinden. Voor het aanpassen van de statuten is een notariële akte vereist. Het is mogelijk om extra handelsnamen toe te voegen. Dit hoeft niet bij notariële akte en kunt u bij het handelsregister laten verwerken.

Statuten wijzigen en fusie/splitsing

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Onderneming overdragen

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Moet ik langs de notaris als ik mijn aandelen wil verkopen?

U kunt een koopovereenkomst sluiten zonder tussenkomst van de notaris. Voor het leveren van de aandelen is echter op grond van de wet wel een notariële akte vereist. Het is verstandig om een notaris bij het opstellen van de koopovereenkomst te betrekken.

Coöperatie

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV)

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Is een schriftelijk vof-contract verplicht?

Nee, een schriftelijk vof-contract is niet verplicht, maar mondelinge afspraken zijn op een later moment moeilijk te bewijzen.

Eenmanszaak

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Mediation

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot afspraken te komen over een bepaalde kwestie, onder begeleiding van een mediator. Deze zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd. Een mediator van De Rivieren Notarissen heeft bovendien de kennis en ervaring die nodig is om je inzicht te geven in alles waar je samen een besluit over moet nemen, juridisch, financieel en fiscaal.

Waarom zouden we voor mediation kiezen?

Je hoeft het niet persé met elkaar eens te zijn, maar door met elkaar het gesprek aan te gaan heb je invloed op de uitkomst. Bij oplossingen wordt vooral gekeken naar de toekomst in plaats van het verleden. En een samen gemaakte afspraak zal ook beter bij jullie passen. Samen in gesprek gaan in plaats van kiezen voor ieder een advocaat betekent ook dat je tijd en daarmee geld bespaart.

Wanneer is mediation niet geschikt?

Mediation is vrijwillig. Beide partners moeten hieraan mee willen werken. Als een van de partijen absoluut geen mediation wil of er is geen ruimte of bereidheid om te onderhandelen, werkt mediation niet. Mediation is ook niet geschikt als een van de partners zijn belangen niet goed kan behartigen of door emoties zich niet goed kan uitspreken. Soms helpt het wel als je begeleid wordt door iemand, een familielid of een goede vriend bijvoorbeeld. We spreken dan van tevoren af welke rol deze persoon heeft. Mag deze namens jou spreken of dient zijn aanwezigheid om achteraf het gesprek te kunnen reproduceren.

Wat gebeurt er als we er samen niet uitkomen?

Ieder van de deelnemers, ook de mediator, kan het mediationtraject beëindigen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende voortgang is. Of partijen zijn niet bereid elkaar tegemoet te komen in hun afspraken en blijven vasthouden aan de eigen standpunten. Op zo'n moment kun je niet anders dan de kwestie voorleggen aan een rechter. Zijn er tussentijds afspraken gemaakt, maar zijn deze niet vastgelegd, of is daarbij niet vermeld dat ze blijven bestaan indien de mediation tussentijds eindigt, dan begin je weer geheel van voren af aan. Alle informatie die in het mediationtraject ter sprake is gekomen valt namelijk onder de geheimhouding. Deze kan dus niet ingebracht worden in een gerechtelijke procedure. Dat is ook fijn om te weten want juist in een mediationtraject kun je alle mogelijke oplossingen inbrengen. Je wordt er niet aan gehouden als een traject tussentijds beëindigd wordt. Dat maakt dat je je kaarten niet tegen de borst hoeft te houden. Je kunt vrijuit van gedachten wisselen met elkaar.

Waarom een notaris als mediator?

Een groot voordeel van mediation via een notaris is dat je één aanspreekpunt hebt voor mediation én het vervolgtraject. Denk daarbij aan de akte van verdeling van een woning maar ook de overdracht van de aandelen van een bedrijf en niet te vergeten het echtscheidingstestament. Met mediation via de De Rivieren Notarissen voorkom je onnodig tijdverlies en kunnen kosten worden bespaard.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen?

Voor een scheiding moet een verzoek worden gedaan bij de Rechtbank, want alleen een rechter kan de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap uitspreken. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Maar voordat je zover bent is het verstandig met elkaar, onder begeleiding van een mediator, afspraken te maken en deze vast te leggen in een ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant.

Kan ik scheiden zonder rechter?

Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap en jullie hebben geen kinderen, dan kan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap ook via een notaris of advocaat geregeld worden.

Scheiden of uit elkaar gaan: wat moet ik regelen?

Wanneer jullie uit elkaar gaan moeten er afspraken gemaakt worden over heel veel onderwerpen. Voor de kinderen moet een ouderschapsplan opgesteld worden. Hierin wordt niet alleen vastgelegd hoe jullie de zorg van de kinderen gaan verdelen, maar spreken jullie ook af hoe jullie omgaan met de kosten van de kinderen, hoe jullie elkaar gaan informeren en raadplegen over de kinderen en niet onbelangrijk, hoe zijn de kinderen betrokken bij het ouderschapsplan? Want hoewel zij niet beslissen is het wel belangrijk dat zij hun stem kunnen laten horen.

Er moeten ook afspraken gemaakt worden over financiële zaken, over gezamenlijke bezittingen en schulden, misschien hebben jullie samen een eigen woning. En hoe zit het met de financiële situatie na scheiding, partneralimentatie en zijn er overheidstegemoetkomingen waar je een beroep op kunt doen? Ook over het pensioen moeten afspraken gemaakt worden. Complexe onderwerpen. Prettig dat er iemand is die jullie in dit traject bijstaat, zowel in emotioneel opzicht als bij de juridische, financiële en fiscale vragen.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: