Menu Zoeken 085 - 0220023 Online Dossier
voetbal

Veelgestelde vragen

Woning kopen

Wat betekent "Kosten Koper"?

De kosten koper bestaan in het kort uit de kosten voor de makelaar, de kosten voor het Kadaster, de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris.

Kosten Kadaster

Het Kadaster berekent u kosten voor het inschrijven van de leveringsakte en de hypotheekakte en de onderzoeken van de notaris. De betaling gaat via de notaris, omdat hij de inschrijving regelt.

Overdrachtsbelasting

Als u een bestaande woning koopt, moet u overdrachtsbelasting betalen. De notaris regelt de aangifte en maakt het bedrag over naar de Belastingdienst. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan betaalt u in beginsel geen overdrachtsbelasting. In plaats daarvan betaalt u btw. Ook de btw wordt door de notaris overgemaakt naar de verkoper.

Notariskosten

Daarnaast betaalt u de notaris voor zijn werkzaamheden. Sommige werkzaamheden zijn standaard, andere niet. Er zijn geen vaste tarieven. Moet de notaris veel problemen oplossen, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan wanneer alles vanaf het begin duidelijk is.

Wie de kosten voor de notaris betaalt, spreekt u af in het koopcontract. Meestal moet u als koper alle notariskosten betalen die horen bij de overdracht van de woning.

Wat betekent "Kosten Verkoper"?

De koper betaalt alleen de kosten die hij maakt voor de aankoop van uw woning. Zijn er kosten voor de verkoop van uw woning, dan moet u die natuurlijk zelf betalen. Denk aan de kosten voor het beëindigen van uw hypotheek of het aflossen van een krediet.

Royement

De verkoper betaalt de notaris voor de kosten van het beëindigen van de hypotheek op de woning. De kosten voor dit ‘royement’ zijn voor de verkoper.

Wat betekent "Vrij op naam"?

Een overdracht kan daarnaast 'vrij op naam' (v.o.n.) gebeuren. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting, de kosten voor de leveringsakte en Kadasterkosten voor rekening komen van de verkoper i.p.v. de koper.

Wat wordt bedoeld met ‘Kosten Vereniging van Eigenaren (VVE)’?

Op de nota van afrekening van de notaris die u krijgt bij de aankoop van uw appartement staat dat de kosten van de Vereniging van Eigenaars verrekend worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutatiekosten, dit zijn de kosten voor de administrateur om de gegevens van de verkopers te wijzigen in de gegevens van de kopers. Eventuele betaalachterstanden van stook- en servicekosten door verkopers worden door de administrateur aan de notaris opgegeven om te innen, zodat de nieuwe kopers niet met betaalachterstanden van verkopers te maken krijgen. Als blijkt dat u niet bij hoeft te betalen, of dat u een lager bedrag bij moet betalen, ontvangt u het restant terug van de VVE zelf.

Verrekening van de kosten van VVE vindt plaats bij de notaris, zodat de koper niet aansprakelijk is van de achterstanden die de verkoper heeft bij de VVE.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

De particuliere koper van een woning heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een exemplaar krijgt van de getekende koopovereenkomst.. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt de koper het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u de koopovereenkomst opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop. Dat mag zonder reden en heeft voor de verkoper en de koper verder geen gevolgen.. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in de koopovereenkomst zetten.

Wat is een appartementsrecht en waarvoor dient een splitsingsakte?

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw of perceel grond onder te verdelen in kleinere gebruiksruimten. Juridisch heet dat: splitsing in appartementsrechten. De notaris maakt een zogenoemde splitsingsakte op, waarbij een tekening hoort. Op die tekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven. Alle appartementseigenaren zijn dus samen ook eigenaar van het hele gebouw. Een bewoner mag als mede-eigenaar dan ook van alle gezamenlijke ruimten gebruik maken. Meestal zijn dit bijvoorbeeld een binnentuin, dakterras, trappenhuis, lift of hal. Appartementsrechten kunnen verschillen in grootte en vorm. Zo kan het ook gaan om een park met vakantiewoningen , een groot complex met winkels en woningen of een bedrijfsverzamelgebouw.

De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers bij het Kadaster ingeschreven. Ze zijn voor iedereen op te vragen en in te zien. Deze documenten kunnen bijvoorbeeld bij misverstanden duidelijkheid verschaffen over wie de eigenaar is en/of aan wie bepaalde rechten toekomen.

De splitsingstekening/appartementstekening dient aan een aantal vereisten te voldoen voordat deze kan worden ingeschreven bij het kadaster. Zie hiervoor ook de navolgende link van het kadaster: https://www.kadaster.nl/documents/1953498/2794223/Splitsingen+en+splitsingstekeningen+appartementen+-+vragen+en+antwoorden.pdf/0822ccf4-341f-066f-393c-51d9026d0eb0?t=1587116203170

Wat als ik de afspraken niet nakom?

Natuurlijk kunt u besluiten de koopsom niet over te maken. Of u komt gewoon niet opdagen op de datum dat de woning wordt overgedragen. Maar dan bent u er echt nog niet vanaf. U bent namelijk wel verplicht de afspraken in het koopovereenkomst na te komen. Daarom staat meestal in het koopovereenkomst dat u de verkoper een boete moet betalen als u de afspraken niet nakomt. Die boete is bijna altijd 10 procent van de koopsom. Als koper moet u daarom meestal een waarborgsom betalen of een bankgarantie afgeven. Ook die is bijna altijd 10 procent van de koopsom. Komt u uw afspraken niet na, dan wordt de boete vaak verrekend met uw waarborgsom. U raakt uw geld dus kwijt. Als u geen waarborgsom heeft betaald of een bankgarantie heeft afgegeven, kunt u gedwongen worden alsnog te betalen. Daarnaast blijft de koop geldig. Dus zelfs als u de boete heeft betaald, bent u er nog niet vanaf.

Moet ik nog wat regelen als ik een huis met mijn partner koop?

Bij einde relatie

Als u een huis koopt met uw partner, is het verstandig om daarover afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over hoe de inboedel wordt verdeeld als u uit elkaar gaat, wie welk deel van de hypotheek betaalt of hoeveel vermogen u zelf had ingelegd toen u samen de woning kocht.

Bij overlijden

Volgens de wet gaat de woning bij overlijden automatisch naar de (langstlevende) partner, maar dit automatisme geldt alleen voor gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap. Gaat u ‘gewoon’ samenwonen, dan moet u daarom in een samenlevingscontract of testament laten opnemen dat de woning naar de overblijvende partner gaat. Bent u alleenstaand, dan gaat de woning naar uw wettelijke erfgenamen. Wilt u zelf bepalen wie uw woning erft, dan kunt u beter een testament laten opmaken. Vaak kunt u het samenlevingscontract, de partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden of een testament op dezelfde dag met de overdracht regelen.

Daarnaast kan het verstandig zijn om een levensverzekering met overlijdensuitkering af te sluiten. Als u een hypotheeklening afsluit, is zo’n verzekering vaak zelfs verplicht. Heel belangrijk daarbij is wie de uitkering krijgt als u (of uw partner) overlijdt en of er erfbelasting over de uitkering moet worden betaald. Vraag uw notaris hierover om advies. Op basis van uw persoonlijke situatie kan hij u vertellen wat er precies op uw polis moet staan. Heeft u de verzekering al afgesloten? Het is bijna altijd mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen, al moet dat soms in overleg met de verzekeraar en/of hypotheekbank.

Wat is een recht van opstal (nutsvoorzieningen)?

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben.

Zo kan een netbeheerder bijvoorbeeld een elektriciteitskast op uw grond plaatsen, die altijd toegankelijk moet blijven voor deze netbeheerder. Ook kan er een persleiding onder de grond worden gelegd, waarbij u er rekening mee moet houden dat u in de nabijheid van deze leiding geen bomen of struiken plant.

Wat is de financiële situatie van de Vereniging van Eigenaren?

Wilt u een appartement kopen? Kijk dan eerst goed naar de financiële situatie van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

De VvE bestaat uit alle eigenaren van het appartementencomplex. U betaalt maandelijks een bijdrage voor het onderhoud van het appartementencomplex. Als de vorige eigenaar een betalingsachterstand heeft bij de VvE, dan kunnen deze schulden voor uw rekening komen.

Betalingsachterstand en VvE

Niet iedere eigenaar maakt zijn bijdrage altijd netjes over. De VvE moet deze achterstand dan alsnog innen. In de praktijk is dit lastig, omdat de middelen om te innen door een VvE beperkt zijn.

Hoe voorkomt u dat u moet opdraaien voor de schuld van de vorige eigenaar?

Vraag voor het tekenen van de koopovereenkomst bij de makelaar of de verkoper een schuld heeft bij de VvE.

De notaris vraagt ook de opgave van de VvE op, maar u wilt niet pas bij de notaris ontdekken dat er schulden zijn.

Onderhoud en onvoorziene zaken

Let niet alleen op eventuele schulden van de vorige eigenaar. Ook achterstallig onderhoud en onvoldoende financiële reserves om het achterstallig onderhoud aan te pakken van de VvE, zijn zaken om rekening mee te houden.

Vraag daarom op tijd de financiële stukken van de VvE op, zodat u kunt (laten) controleren hoe de zaken ervoor staan.

Wat is een voorlopige koopovereenkomst?

Een voorlopige koopovereenkomst is een term, die vooral gebruikt wordt door makelaars en particuliere (ver)kopers op de woningmarkt en een term die vooral in het verleden werd gebruikt om aan te geven dat er bij de notaris nog een definitieve overdrachtsakte moest worden ondertekend. Hiermee wordt vaak een koopovereenkomst bedoeld, waarvan de bedenktijd nog niet is verstreken of waar de termijn van ontbindende voorwaarden nog niet is verlopen. Maar de vraag kan gesteld worden of de omschrijving 'voorlopig' wel klopt.

Het is namelijk zo dat alles wat u afspreekt met de verkoper, en waarvoor u tekent, meteen al bindend is.

Een voorlopige koopovereenkomst is daarom wel degelijk een definitieve koopovereenkomst te noemen. Het is een overeenkomst waar zowel de verkoper als de koper hun handtekeningen onder hebben gezet. Dit betekent dat partijen overeenstemming hebben bereikt en dat er over en weer verplichtingen zijn ontstaan. De koper moet de koopprijs betalen en de verkoper moet de eigendom van de woning leveren.

Wat is legaliseren van een handtekening bij een volmacht?

Voor het ondertekenen van een volmacht wordt door notarissen gevraagd om uw handtekening onder de volmacht te laten legaliseren. Het legaliseren houdt in dat de notaris verklaart dat de volmachtgever in het bijzijn van de notaris de handtekening heeft gezet. Zo weet men namelijk dat moment en voor de toekomst zeker dat diegene die het stuk heeft getekend ook degene is die de volmacht moet ondertekenen en wordt de kans op misbruik kleiner.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht om gebruik te maken van een stuk grond van een andere eigenaar. Dat het een zakelijk recht is, brengt met zich mee dat een erfdienstbaarheid ook werkt ten behoeve van en/of tegenover nieuwe eigenaren.

Erfdienstbaarheden kunnen verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om het recht van overpad (recht om over een stuk grond te gaan), het recht van uitzicht (recht om onbelemmerd uitzicht te hebben), het recht van afwatering (recht om water af te voeren via een bepaald stuk grond), enzovoort.

Een erfdienstbaarheid dient door middel van een notariële akte te worden gevestigd, waarna de notariële akte zal worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Sommige erfdienstbaarheden kunnen daarnaast ontstaan door langdurig gebruik of gewoonte. Als iemand gedurende een lange periode ononderbroken en openlijk gebruikmaakt van een bepaald stuk grond zonder bezwaar van de eigenaar, kan dit leiden tot het ontstaan van een erfdienstbaarheid door middel van verjaring. Een en ander dient te worden

vastgelegd bij het Kadaster

Hoe zit het met de overdrachtsbelasting?

Hoeveel overdrachtsbelasting moet worden betaald als iemand eigenaar wordt van een onroerende zaak?

Starters
​Starters betalen geen overdrachtsbelasting over de woning die zij kopen om zelf in te gaan wonen. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kan één keer worden gebruikt.

Als starter wordt gezien:
​- iemand die tussen de 18 en 35 jaar oud is, én
​- zelf in de woning gaat wonen, én
​- nog niet eerder een woning heeft gekocht met de startersvrijstelling.

De startersvrijstelling kan in 2024 alleen worden gebruikt als de koopprijs en de waarde van de woning € 510.000 is of lager.
​Wordt een starter samen met een partner eigenaar van de woning en wordt de partner niet als starter gezien? Als ze 50/50 eigenaar worden van de woning, moet over de helft van de koopprijs en de waarde 2% aan overdrachtsbelasting worden betaald.
​Koopt u later bijvoorbeeld nog een extra strook grond bij de woning of een garagebox in de buurt, dan gelden hiervoor aparte regels. Over de koopprijs en de waarde hiervan moet 10,4% overdrachtsbelasting worden betaald. Vindt deze koop binnen één jaar plaats na de overdracht van de woning bij de notaris, dan moet de koopprijs en de waarde van die strook grond of die garagebox e.d. worden opgeteld bij de koopprijs en de waarde van de woning. Is het totale bedrag dan boven de € 510.000 (in 2024) dan vervalt de startersvrijstelling en moet alsnog 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs en waarde van de woning worden betaald.

Andere situaties
Wie geen starter is en eigenaar wordt van een woning om er zelf in te gaan wonen, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs.

Voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen geldt dat 10,4% aan overdrachtsbelasting moet worden betaald. Bijvoorbeeld als het gaat om ouders die een woning kopen voor hun studerende kinderen.
​Ook bij de koop van een perceel grond of een bedrijfshal geldt een percentage van 10,4% voor de overdrachtsbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor aandelen in een zogenoemde 'vastgoed-BV'.

Overnemen spullen van de verkoper

Er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden over de spullen die u van de verkoper overneemt, zoals gordijnen, meubilair en dergelijke. We noemen deze spullen 'roerende zaken'. De waarde daarvan mag u voor de berekening van de overdrachtsbelasting aftrekken van de koopprijs. De Belastingdienst kan u vragen bewijzen aan te dragen voor de waarde van de roerende zaken.

percentages overdrachtsbelasting op een rijtje:
​woning voor starters: 0%
​woning om zelf in te gaan wonen: 2%
​woning om niet zelf in te gaan wonen, woning om te verhuren, woning voor studerend kind: 10,4%
​kantoorpand: 10,4%
​perceel grond, bedrijfspand, winkelpand, ander onroerend goed: 10,4%
​aandelen in een vastgoed-B.V.: 10,4%

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de overdrachtsbelasting en u advies wilt daarover.

Wat is een hypotheek?

Als je geld leent bij de bank voor je woning, bedrijfspand, perceel grond of schip (onderpand), dan wil de bank daarvoor in ruil meestal een hypotheek. De hypotheek is een recht dat de bank heeft voor het geval dat je niet meer kunt betalen. Als je na verschillende aanmaningen van de bank de hypotheek nog niet betaalt, dan kan de bank uiteindelijk het onderpand op een veiling verkopen.

De bank krijgt het hypotheek(recht) door een notariële akte die wordt geadministreerd bij het kadaster. Hiermee heeft de bank meer zekerheid voor de terugbetaling van het geld dat je geleend hebt. Het is niet alleen de bank die een hypotheek kan krijgen. Ook als je geld leent van familie of van een B.V., kan er een hypotheekrecht op het onderpand gevestigd worden.

Wat houdt een geldleningsovereenkomst in?

De geldleningsovereenkomst bevat de afspraken over het geld dat is geleend. De geldleningsovereenkomst wordt gesloten tussen de schuldenaar en de schuldeiser.
De schuldenaar is diegene die het geld leent en de schuldeiser is diegene die het geld uitleent. In de geldleningsovereenkomst staat onder andere hoeveel geld is geleend, wanneer dit moet worden terugbetaald en hoeveel rente moet worden betaald.

Wat houdt een kredietovereenkomst in?

Een kredietovereenkomst bevat de afspraken over het geld dat maximaal geleend kan worden en eventueel wanneer dit moet zijn terugbetaald en hoeveel rente er verschuldigd is.

Als niet duidelijk is welk bedrag (nog) terugbetaald moet worden, is de administratie van de schuldeiser/de bank beslissend. Het is dus belangrijk dat beide partijen goed bijhouden welk bedrag (nog) terugbetaald moet worden.

Wat houdt parate executie in?

Als de schuldenaar niet betaalt, heeft de schuldeiser recht om het onderpand waarop het hypotheekrecht rust in het openbaar te verkopen. De koper op de veiling betaalt de koopprijs aan de notaris, die de koopprijs vervolgens doorbetaalt aan de schuldeiser tot maximaal het afgesproken bedrag waar zekerheid voor is verleend.
​Er is ook een bedrag gereserveerd voor rente, boetes en kosten. Blijft er daarna nog geld over, dan is dat geld in beginsel voor de oorspronkelijke eigenaar van het onderpand: de zekerheidsgever. Als de opbrengst niet voldoende is, moet de schuldenaar het overgebleven deel van de schuld nog steeds betalen aan de schuldeiser.

Wat zijn veel voorkomende termen?

- schuldenaar, debiteur ofgeldnemer: degene die het geld van de bank leent. Als u en uw partner samen lenen, bent u beiden schuldenaar.

- hoofdelijke schuldenaren: als u samen met uw echtgenoot of partner het geld leent, bent u als hoofdelijke schuldenaren ieder apart verantwoordelijk voor de terugbetaling van het hele geleende bedrag.

- hypotheekgever of onderzetter: degene die het onderpand in eigendom heeft en het hypotheekrecht aan de bank geeft als zekerheid voor de terugbetaling van het geleende bedrag.

- hypotheekhouder, hypotheeknemer of geldgever: degene die aan u geld leent en in ruil daarvoor een hypotheekrecht op uw onderpand krijgt. Dit is over het algemeen de bank.

Wat als het bedrag van de hypotheek hoger is dan het bedrag van de lening?

Het bedrag dat in de hypotheekakte is vermeld, is hoger dan het bedrag dat u heeft geleend. Daarmee kunt u in de toekomst eventueel meer geld van de bank lenen zonder dat u daarvoor een nieuwe hypotheekakte nodig heeft. Over de verhoging betaalt u geen rente.

Wat houdt de verhoging (boete, rente en kosten) boven mijn inschrijvingsbedrag in?

Het bedrag dat in de hypotheekakte is vermeld, kan daarnaast verhoogd zijn met een bedrag dat u niet heeft geleend. Over deze verhoging betaalt u geen rente. De reden voor het hogere bedrag is dat de bank bij een eventuele veiling van uw onderpand allerlei kosten moet maken; onder meer veiling- en deurwaarderskosten. De bank wil niet alleen het bedrag dat u geleend heeft uit de veilingopbrengst halen, maar ook de gemaakte kosten en de achterstallige rente

Voorbeeld:

X leent € 200.000 van de bank maar stopt op een bepaald moment met de maandelijkse betaling van de rente. De bank zal na verloop van tijd, als ze met X geen betalingsafspraken kan maken, de woning gaan veilen en zal daarbij kosten maken voor de deurwaarder en de veilingbijeenkomst. Dit loopt op tot een bedrag van € 10.000. X heeft op dat moment meer schuldeisers, zoals de Belastingdienst en twee aannemers. De verkoop van de woning op de veiling brengt € 225.000 op.

Door het hypotheekrecht mag de bank als eerste uit de verkoopopbrengst de lening én de gemaakte kosten halen, dus € 210.000.
​Het restant wordt verdeeld tussen de overige schuldeisers. Als er nog wat overblijft, dan is dat voor X.

Zou de bank die verhoging niet in de akte opnemen, dan zou in dit voorbeeld de bank alleen € 200.000 uit de opbrengst mogen halen en moet ze met de andere schuldeisers het restant van de veilingopbrengst delen.

Wat zijn veel voorkomende hypotheekbedingen?

Het huurbeding (artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek)

In de hypotheekakte is een huurbeding opgenomen. Bij een veiling wil de bank een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst behalen. Verhuring of verpachting leidt meestal tot een lagere verkoopopbrengst. Dit betekent dat u uw onderpand alleen met toestemming van de bank mag verhuren of verpachten.

Verbod tot verandering (artikel 3:265 Burgerlijk Wetboek)

Ook de 'inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand' kunnen van invloed zijn op een eventuele door de bank te behalen verkoopopbrengst op een veiling. De bank wil niet dat u uw onderpand verandert waardoor de verkoopopbrengst op een veiling lager wordt.

In de hypotheekakte is daarom opgenomen dat u toestemming aan de bank moet vragen voor veranderingen van inrichting en gedaante of bestemming. Hiermee wordt niet bedoeld dat u bijvoorbeeld uw woning niet mag schilderen, of dat u geen nieuwe meubels mag kopen. Een nieuwe keuken plaatsen of de badkamer veranderen is in de meeste gevallen ook geen probleem. Wel zal toestemming van de bank nodig zijn als u bijvoorbeeld van de woning een kantoor wil maken.

Het is overigens verstandig om bij de bank na te vragen welke veranderingen aan uw woning onder het verbod vallen.

Beheer en ontruiming door de bank (artikel 3:267 Burgerlijk Wetboek)

De bank mag de woning in beheer nemen als u uw woning verwaarloost en/of de afspraken met de bank niet nakomt. Daarnaast mag de bank de woning ontruimen in verband met de verkoop op de veiling.

Pandrecht

Naast het hypotheekrecht is een pandrecht een zekerheidsrecht ter terugbetaling van een geldsom. Een pandrecht kan gevestigd worden op alle zaken waarop geen hypotheekrecht gevestigd kan worden.

In de hypotheekakte zijn verschillende pandrechten voor de bank gevestigd. De belangrijkste is het pandrecht op de roerende zaken.
​Aan of in uw woning kunnen zaken zijn bevestigd, zoals rolluiken of zonneschermen. Deze zaken zijn gemakkelijk los te schroeven. Als het tot een veiling komt, wil de bank een complete woning te koop kunnen aanbieden. Het pandrecht voorkomt dat u in het zicht van de veiling deze zaken van de woning verwijdert.

Algemene voorwaarden

Zowel bij de leningsovereenkomst als bij de hypotheekverlening wordt een aantal zaken geregeld in de ‘algemene voorwaarden’. U krijgt deze algemene voorwaarden van de bank. Het is belangrijk deze algemene voorwaarden door te lezen. De bank stelt namelijk dat deze deel uitmaken van de hypotheekakte.

Tweede hypotheek?

Als er meer hypotheken zijn, heeft de eerste hypotheek ‘eerste rang’. Bij een veiling mag de bank met het eerste hypotheekrecht als eerste het verschuldigde uit de opbrengst halen. In hypotheekakten of algemene voorwaarden van banken staat vaak opgenomen dat u niet zonder toestemming van de bank andere hypotheken (bij andere banken) mag aangaan. Dit geldt ook voor het verlenen van bijvoorbeeld een vruchtgebruik op uw woning of een erfdienstbaarheid ten behoeve van het buurperceel. In dat geval moet u toestemming vragen aan de bank.

Wat is het einde van de hypotheek (royement)

Bij verkoop van het onderpand is de verkoper verplicht dit vrij van hypotheek te leveren, hiermee eindigt het hypotheekrecht. In ruil daarvoor krijgt de bank (een deel van) de verkoopopbrengst; daarmee lost u de lening af. Als de lening niet helemaal kan worden afgelost uit de verkoopopbrengst, eindigt het hypotheekrecht, maar bent u nog wel verplicht de lening terug te betalen aan de bank.
​De hypotheekakte is ingeschreven bij het kadaster en moet bij het einde daarvan door de notaris worden uitgeschreven. De kosten hiervan zijn voor rekening van de schuldenaar.

Let op! Het aflossen van de lening is niet afdoende om de inschrijving van het hypotheekrecht bij het kadaster door te halen. Regel dit zo snel mogelijk om problemen bij een eventuele verkoop in de toekomst te voorkomen.

Waarom zou ik een koopovereenkomst inschrijven?

Zodra een koopovereenkomst is getekend door verkoper en koper, bestaat de mogelijkheid deze te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Dit wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. De inschrijving van de koopovereenkomst wordt middels een akte verzorgd door de notaris.

Door de koopovereenkomst in te schrijven, bent u als koper namelijk "wettelijk beschermd" tegen een aantal situaties, zoals:

- een levering van de woning aan een andere koper;
​- onderbewindstelling van de verkoper;
​- verhuur van de woning;
​- kwalitatieve bedingen die na de inschrijving tot stand zijn gekomen;
​- beslagen die na de inschrijving worden gelegd;
​- faillissement/surséance van betaling of schuldsanering van verkoper.

De koopovereenkomst inschrijven biedt alleen bescherming als de overdracht van de woning binnen 6 maanden na de inschrijving plaatsvindt. De koopovereenkomst inschrijven beschermt u dus maar voor een beperkte tijd.

Onderneming starten

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Stichting en vereniging

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’. Een ANBI heeft belastingvoordelen. Zo betaalt een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting. Voor de persoon die de schenking doet, kunnen er belastingvoordelen zijn als de ontvanger een ANBI is.

Aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen, staat op de website van de Belastingdienst

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Testament

Wat is het CTR?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. De inhoud van het testament is niet bekend bij het CTR.

Kan ik mijn kind onterven?

U kunt er voor kiezen om één of meerdere kinderen uit te sluiten als erfgenaam in uw nalatenschap. Echter, kinderen kunnen dan alsnog een beroep doen op hun legitieme.

De legitieme portie is een bij de wet bepaald minimum deel waarop een kind altijd aanspraak kan maken.

Wat is een codicil?

Een codicil is een door uzelf geschreven stuk waarin u bepaalde regelingen treft voor uw overlijden. In de wet is een beperkt aantal regelingen opgenomen die u door middel van een codicil kunt vastleggen. Voor alle andere regelingen is door de wet een testament bij de notaris voorgeschreven.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament

Een levenstestament bevat bepalingen die enkel gelden tijdens leven. Een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden.

Wanneer is iemand onwaardig om voordeel te trekken uit een nalatenschap?

Soms kan iemand onwaardig worden verklaard om voordeel te trekken uit een nalatenschap, waaronder het ontvangen van een erfenis of het verkrijgen van een legaat. Dit is het geval wanneer die persoon onherroepelijk is veroordeeld wegens een ernstig misdrijf tegen de erflater, zoals moord, doodslag, diefstal en andere misdrijven waarvoor ten minste vier jaar gevangenisstraf geldt. Daarnaast is ook sprake van onwaardigheid als iemand de erflater door bedreiging heeft gedwongen een testament op te laten maken of wanneer hij de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.

De notaris

Wat is een kandidaat notaris?

Een afgestudeerde academisch notariële jurist. Deze jurist is wettelijk bevoegd om de notaris waar te nemen wanneer hij/zij na de academische opleiding een daarop volgende driejarige beroepsopleiding heeft afgerond.

Wat is een toegevoegd notaris?

Een toegevoegd notaris is een notaris in loondienst; hij/zij heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de 'gewone' notaris.

Levenstestament en volmacht

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een volmacht waarin u iemand aanwijst die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Deze persoon kan dan voor u optreden in het geval dat u dit zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of door een ongeluk. De persoon die u heeft benoemt mag dan namens u handelen op financieel gebied. Wanneer u dit wenst kan die persoon ook medische beslissingen nemen.

Wie benoem je in een levenstestament?

In een levenstestament kun je één persoon benoemen tot gevolmachtigde, bijvoorbeeld je partner. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere personen te benoemen, bijvoorbeeld je partner en je kinderen. Het is natuurlijk ook mogelijkheid om een goede bekende te benoemen tot gevolmachtigde.

Het is belangrijk dat u de persoon die u tot gevolmachtigde wenst te benoemen volledig vertrouwt.

Hoe treedt een levenstestament in werking

Een levenstestament kan direct in werking treden. Dit betekent dat de gevolmachtigde een afschrift of uittreksel van het levenstestament door de volmachtgever of door zijn notaris ter hand wordt gesteld. Met deze volmacht kan de gevolmachtigde de volmachtgever vertegenwoordigen voor alle in het levenstestament (levensvolmacht) beschreven handelingen.

Een levenstestament kan ook directe werking krijgen en feitelijk klaar liggen om gebruikt te gaan worden. Het levenstestament ligt, zolang deze niet wordt gebruikt, in de kluis van de notaris waar dit testament is opgesteld en is, zo als dit wordt genoemd, "onder berusting van de notaris". Wanneer de gevolmachtigde naar zijn/haar oordeel van mening is dat de volmachtgever niet meer zelfstandig zijn/haar zaken kan regelen, dan kan de gevolmachtigde de notaris verzoeken om de volmacht af te geven. Zij vragen dan om een afschrift of uittreksel van de opgestelde akte. Met dit afschrift of uittreksel kan de gevolmachtigde rechtshandelingen uit naam van de volmachtgever gaan verrichten. De notaris zal na dat dit verzoek is gedaan de volmachtgever voor zoveel als mogelijk binnen een week in kennis stellen van de voorgenomen afgifte (kennisgeving doen) dan wel zo spoedig mogelijk als de afgifte geen uitstel mag hebben. De volmachtgever krijgt op deze manier de gelegenheid om te reageren. Indien de volmachtgever het niet eens mocht zijn met de afgifte door de notaris dan heeft hij de gelegenheid om indien hij dit wenst de volmacht in te trekken. Belangrijk bij de keuze voor onder berusting is dat de volmacht als hoofdregel dus wordt afgegeven maar dat indien de volmachtgever dit niet wil hij de volmacht alsnog kan intrekken. Doet de volmachtgever dus niets doet kan hij door fysieke of psychische omstandigheden niets meer doen, dan wordt de volmacht gewoon afgegeven.

Het levenstestament kan ook in werking treden nadat een arts heeft vastgesteld dat de volmachtgever zelf niet meer in staat is om zijn/haar zaken van welke aard dan ook te regelen. Artsen zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van dit soort verklaringen. Dit kan soms praktische problemen opleveren als de artsenverklaring niet of slechts na lange tijd wordt verkregen.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een levenstestament bevat bepalingen die enkel gelden tijdens leven. Een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden.

Woning verkopen

Wat betaal ik bij de ‘Verrekening zakelijke lasten’?

Verrekening zakelijke lasten heeft te maken met de belastingen die u moet betalen voor bijvoorbeeld onderhoud van riolering en dijken. Dit kopje op de nota bevat alle gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten. Echter wordt hier uitsluitend door ons het eigenarengedeelte verrekend. Gebruikerslasten worden derhalve niet verrekend bij de notaris.

Bij gemeentelijke belastingen wordt de onroerende zaakbelasting bedoeld. In sommige gemeentes valt ook de rioolheffing onder dit kopje. Let wel: als uw gemeente de rioolheffing bij de gebruiker heft, kunnen we deze niet verrekenen op deze nota. Ook van de waterschapslasten is slechts een deel voor de eigenaar.

Wat betekenen de bedragen onder ‘Aflossing geldlening’?

Onder dit kopje vindt u de aflossing van uw hypothecaire geldleningen die nog moeten worden voldaan. Deze moet bij de verkoop van uw woning worden afgelost. Wij hebben een aflosnota opgevraagd per de datum van overdracht. Op deze dag kunnen wij het geld echter nog niet overmaken. Na het passeren van de akte, wordt deze aangeboden bij het Kadaster. Nadat de akte volledig is verwerkt bij het Kadaster en de eigendom goed is overgeschreven, kunnen wij de gelden overmaken. Dit is twee werkdagen na het passeren van de akte. Voor deze extra dagen wil de bank rente ontvangen. Vandaar dat onder het bedrag van de aflossing nog een aantal dagen 'dagrente' staat. De dagrente is geen boete, maar de normale maandelijkse rente, opgeknipt in dagen.

Wat wordt bedoeld met ‘Kosten Vereniging van Eigenaren (VVE)’?

Op de nota van afrekening van de notaris die u krijgt bij de verkoop van uw appartement staat dat de kosten van de Vereniging van Eigenaars verrekend worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutatiekosten, dit zijn de kosten voor de administrateur om de gegevens van de verkopers te wijzigen in de gegevens van de kopers. Eventuele betaalachterstanden van stook- en servicekosten door verkopers worden door de administrateur aan de notaris opgegeven om te innen, zodat de nieuwe kopers niet met betaalachterstanden van verkopers te maken krijgen. Als blijkt dat u niet bij hoeft te betalen, of dat u een lager bedrag bij moet betalen, ontvangt u het restant terug van de VVE zelf.

Verrekening van de kosten van VVE vindt plaats bij de notaris, zodat de koper niet aansprakelijk is van de achterstanden die de verkoper heeft bij de VVE.

Wat zijn de ‘Kadastrale kosten aflossing en doorhaling’?

Dit zijn de notariskosten die ons kantoor rekent voor het uitschrijven van uw hypotheek alsmede de kosten welke aan het Kadaster verschuldigd zijn voor deze uitschrijving. Uw hypotheek dient namelijk in een aparte akte door de notaris doorgehaald (geroyeerd) te worden. Inbegrepen in de totale kosten is het contact met de bank voor het verkrijgen van de aflosnota en royementsvolmacht, het opstellen van de royementsakte en het passeren en inschrijven van de royementsakte.

Met welke kosten moet u als verkoper rekening houden?

Wanneer sprake is van 'kosten koper' is, zijn er toch bepaalde kosten die bij de verkoper in rekening worden gebracht, onder andere:

- het cliëntenonderzoek voor de verkoper

- werkzaamheden ivm betalingsverkeer voor de verkoper

Waarom is de koopovereenkomst zo belangrijk?

Natuurlijk is alles in het verkoopproces van belang. Maar de koopovereenkomst is misschien wel het belangrijkste. In de koopovereenkomst staan namelijk de afspraken die u maakt met de koper. De mondelinge overeenstemming omtrent de verkoop van uw woning wordt verder uitgewerkt in de verplichte schriftelijke koopovereenkomst De basis dus voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Laat u hier vooraf goed over informeren.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

De particuliere koper van een woning heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een exemplaar krijgt van de getekende koopovereenkomst.. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt de koper het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u de koopovereenkomst opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop. Dat mag zonder reden en heeft voor de verkoper en de koper verder geen gevolgen.. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in de koopovereenkomst zetten.

Energielabel woningen

Als u uw huis verkoopt dient u, indien dit nog niet is gebeurd, een voorlopig energielabel om te zetten in een definitief label. U dient dit definitief energielabel namelijk aan de koper te overhandigen. Doet u dit niet dan bestaat de kans dat u een boete moet betalen van € 450,--(bedrag per november 2023). Op het moment dat het definitief energielabel is afgegeven dan is deze gedurende een termijn van 10 jaar geldig.

Wanneer heb ik een energielabel voor mijn bedrijfsobject nodig?

Als u een bedrijfspand verkoopt, kan het zijn dat u aan de koper een energielabel dient te overhandigen. Dit is afhankelijk van de gebruiksoppervlakte van het bedrijfsobject. Heeft het een minimale gebruiksoppervlakte van 50 m2 dan is een energielabel noodzakelijk voor zogenaamde utiliteitsgebouwen. Een utiliteitsgebouw is een gebouw zonder woonbestemming, zoals winkels, scholen, ziekenhuizen en kantoren. Is er sprake van een pand dat groter is dan 100 m2 en wordt minimaal 50% daarvan als kantoor gebruikt. Dan is minimaal energielabel C benodigd. Een energielabel is niet verplicht voor o.a. beschermde monumenten, panden voor religieuze activiteiten en bedrijfspanden voor opslag of bewerking.

Besloten vennootschap (BV) en Naamloze vennootschap (NV)

Wat is een aanmerkelijk belang?

Het percentage aandelen dat je hebt, maakt uit voor de belastingen die je moet betalen. Heb je als privépersoon 5% of meer van de aandelen dan heet dat een ‘aanmerkelijk belang’. Je betaalt dan inkomstenbelasting over de opbrengst van die aandelen. Heb je minder dan 5% van de aandelen, dan is het mogelijk dat je belasting moet betalen over de waarde van de aandelen in plaats van over de opbrengst van de aandelen.

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat houdt de bestuurdersfunctie in?

Een bestuurder is de (rechts)persoon die het bestuur voert over een rechtspersoon. De bestuurder verricht handelingen voor een rechtspersoon en is verantwoordelijk voor dat wat die rechtspersoon doet.

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Kan ik de naam van mijn bv wijzigen?

U kunt de statutaire naam van uw bv wijzigen. Omdat de statutaire naam van een bv in de statuten van de bv is opgenomen, dient echter wel een aanpassing van de statuten plaats te vinden. Voor het aanpassen van de statuten is een notariële akte vereist. Het is mogelijk om extra handelsnamen toe te voegen. Dit hoeft niet bij notariële akte en kunt u bij het handelsregister laten verwerken.

Statuten wijzigen en fusie/splitsing

Wat zijn statuten?

Een rechtspersoon heeft statuten. In de statuten staan de ‘spelregels’ van de rechtspersoon. In de statuten staat onder andere ook hoe de rechtspersoon heet, wat voor soort rechtspersoon het is en het doel van de rechtspersoon. Bij de oprichting van de rechtspersoon worden de statuten vastgesteld. De statuten kunnen later met een statutenwijziging worden aangepast.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Onderneming overdragen

Wat is een aandeelhouder?

Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) kennen aandelen en houders van die aandelen: ‘aandeelhouders’. Aan elk aandeel wordt een waarde toegekend, de ‘nominale waarde’. Op basis van deze nominale waarde wordt berekend hoeveel winst op een aandeel wordt uitgekeerd en hoeveel zeggenschap het aandeel geeft in de algemene vergadering.

Moet ik langs de notaris als ik mijn aandelen wil verkopen?

U kunt een koopovereenkomst sluiten zonder tussenkomst van de notaris. Voor het leveren van de aandelen is echter op grond van de wet wel een notariële akte vereist. Het is verstandig om een notaris bij het opstellen van de koopovereenkomst te betrekken.

Coöperatie

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is een orgaan van een rechtspersoon. Dit orgaan neemt belangrijke besluiten voor de rechtspersoon. Welke besluiten dit zijn, hangt af van de soort rechtspersoon en de statuten. De deelnemers van de algemene vergadering zijn de leden (vereniging/coöperatie) of de aandeelhouders (besloten vennootschap (bv)/naamloze vennootschap (nv)). Een stichting heeft geen algemene vergadering.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV)

Wat is het handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie, of de uiteindelijke beslissingen daarover neemt. Het is verplicht voor een rechtspersoon om haar UBO's in dit register in te schrijven.

Wat houdt een boekjaar in?

Een boekjaar is de periode waarover financiële overzichten worden opgemaakt. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Het boekjaar blijkt uit de statuten van de rechtspersoon.

Is een schriftelijk vof-contract verplicht?

Nee, een schriftelijk vof-contract is niet verplicht, maar mondelinge afspraken zijn op een later moment moeilijk te bewijzen.

Eenmanszaak

Wat is een handelsregister?

De kamer van koophandel houdt het handelsregister. Het is verplicht om een bedrijf of rechtspersoon in dit register in te schrijven. In het handelsregister is onder andere opgenomen wat het adres is van een bedrijf of rechtspersoon, welke activiteiten worden verricht en wie er namens een bedrijf of rechtspersoon handelingen mag verrichten.

Mediation

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot afspraken te komen over een bepaalde kwestie, onder begeleiding van een mediator. Deze zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd. Een mediator van De Rivieren Notarissen heeft bovendien de kennis en ervaring die nodig is om je inzicht te geven in alles waar je samen een besluit over moet nemen, juridisch, financieel en fiscaal.

Waarom zouden we voor mediation kiezen?

Je hoeft het niet persé met elkaar eens te zijn, maar door met elkaar het gesprek aan te gaan heb je invloed op de uitkomst. Bij oplossingen wordt vooral gekeken naar de toekomst in plaats van het verleden. En een samen gemaakte afspraak zal ook beter bij jullie passen. Samen in gesprek gaan in plaats van kiezen voor ieder een advocaat betekent ook dat je tijd en daarmee geld bespaart.

Wanneer is mediation niet geschikt?

Mediation is vrijwillig. Beide partners moeten hieraan mee willen werken. Als een van de partijen absoluut geen mediation wil of er is geen ruimte of bereidheid om te onderhandelen, werkt mediation niet. Mediation is ook niet geschikt als een van de partners zijn belangen niet goed kan behartigen of door emoties zich niet goed kan uitspreken. Soms helpt het wel als je begeleid wordt door iemand, een familielid of een goede vriend bijvoorbeeld. We spreken dan van tevoren af welke rol deze persoon heeft. Mag deze namens jou spreken of dient zijn aanwezigheid om achteraf het gesprek te kunnen reproduceren.

Wat gebeurt er als we er samen niet uitkomen?

Ieder van de deelnemers, ook de mediator, kan het mediationtraject beëindigen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende voortgang is. Of partijen zijn niet bereid elkaar tegemoet te komen in hun afspraken en blijven vasthouden aan de eigen standpunten. Op zo'n moment kun je niet anders dan de kwestie voorleggen aan een rechter. Zijn er tussentijds afspraken gemaakt, maar zijn deze niet vastgelegd, of is daarbij niet vermeld dat ze blijven bestaan indien de mediation tussentijds eindigt, dan begin je weer geheel van voren af aan. Alle informatie die in het mediationtraject ter sprake is gekomen valt namelijk onder de geheimhouding. Deze kan dus niet ingebracht worden in een gerechtelijke procedure. Dat is ook fijn om te weten want juist in een mediationtraject kun je alle mogelijke oplossingen inbrengen. Je wordt er niet aan gehouden als een traject tussentijds beëindigd wordt. Dat maakt dat je je kaarten niet tegen de borst hoeft te houden. Je kunt vrijuit van gedachten wisselen met elkaar.

Waarom een notaris als mediator?

Een groot voordeel van mediation via een notaris is dat je één aanspreekpunt hebt voor mediation én het vervolgtraject. Denk daarbij aan de akte van verdeling van een woning maar ook de overdracht van de aandelen van een bedrijf en niet te vergeten het echtscheidingstestament. Met mediation via de De Rivieren Notarissen voorkom je onnodig tijdverlies en kunnen kosten worden bespaard.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen?

Voor een scheiding moet een verzoek worden gedaan bij de Rechtbank, want alleen een rechter kan de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap uitspreken. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Maar voordat je zover bent is het verstandig met elkaar, onder begeleiding van een mediator, afspraken te maken en deze vast te leggen in een ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant.

Kan ik scheiden zonder rechter?

Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap en jullie hebben geen kinderen, dan kan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap ook via een notaris of advocaat geregeld worden.

Scheiden of uit elkaar gaan: wat moet ik regelen?

Wanneer jullie uit elkaar gaan moeten er afspraken gemaakt worden over heel veel onderwerpen. Voor de kinderen moet een ouderschapsplan opgesteld worden. Hierin wordt niet alleen vastgelegd hoe jullie de zorg van de kinderen gaan verdelen, maar spreken jullie ook af hoe jullie omgaan met de kosten van de kinderen, hoe jullie elkaar gaan informeren en raadplegen over de kinderen en niet onbelangrijk, hoe zijn de kinderen betrokken bij het ouderschapsplan? Want hoewel zij niet beslissen is het wel belangrijk dat zij hun stem kunnen laten horen.

Er moeten ook afspraken gemaakt worden over financiële zaken, over gezamenlijke bezittingen en schulden, misschien hebben jullie samen een eigen woning. En hoe zit het met de financiële situatie na scheiding, partneralimentatie en zijn er overheidstegemoetkomingen waar je een beroep op kunt doen? Ook over het pensioen moeten afspraken gemaakt worden. Complexe onderwerpen. Prettig dat er iemand is die jullie in dit traject bijstaat, zowel in emotioneel opzicht als bij de juridische, financiële en fiscale vragen.

De Rivieren Notarissen is aangesloten bij: